Erssandalyeci.com olarak sizin i?§in yapabileceklerimiz :

 • End?¼striyel Tasar?±m Tescilli model koleksiyonumuzdan sizlerin belirleyece??i yerli veya ithal kuma??larla yeni koltuk d?¶??emesi,
 • Koltuk tamiri,
 • Kuma?? y?¼zlerinin de??i??imi,
 • S?±rt, yaslanma minderi, ve s?¼nger de??i??imi,
 • Al?±?? veri?? merkezi, cafe, toplant?±-seminer salonu, otel, hastane vb. mekanlar?±n t?¼m yeni d?¶??eme i??leri veya tamirat?±,
 • ?–zel ?¶l?§?¼ niteli??inde tasar?±m ve uygulama,
 • ?°nternet yoluyla ve ?§e??itli mobil uygulamalar ile uzaktan ke??if, fiyatland?±rma, dan?±??manl?±k hizmeti,
 • Minder, k?±rlent ve di??er t?¼m d?¶??eme i??leri.

?°skeletlerimiz kay?±n a??ac?±ndan ?¼retilir. ?°stenilen koltuk modeline g?¶re her par?§as?± kendi taraf?±m?±zdan ??ekillendirilip, ?¼retilir.

?°skelette a??a?§ d?±???±nda, par?§alar?±n kaliteli montaj?± da son derece ?¶nemlidir. Bizdeki en ?¶nemli temel unsur “Zivana Sistemindenâ€? olu??ur. Bu sistem sayesinde iskelet optimum diren?§ kazan?±r!

Par?§alar birbirine birle??tirilmeden ?¶nce y?¼zeylere ?¶zel mobilya tutkal?± s?¼r?¼l?¼r. Bu sayece ?¼zerinden y?±llar ge?§se bile, g?±c?±rdamayan bir koltu??a sahip olman?±n keyfini ya??ars?±n?±z!

Yap?±??t?±r?±lan par?§alar kurutulma a??amas?± i?§in mengene vas?±tas?± ile s?±k?±??t?±r?±larak sabitlenir.

Bu i??lemden sonra 3. bir g?¼venlik ve konfor y?¶ntemi olan z?±mbalama y?¶ntemi ile par?§alar birbirine iyice kenetlendirilir. Ama?§ uzun ?¶m?¼r ve s?¼rekli konfor sa??lamakt?±r.

K?¶??e noktalara gelen k?±s?±mlara k?¶??ebentler ile takviye yap?±l?±r. Ama?§ olmamas?± gereken esnemeyi engellemektir.

?°mal edilen par?§alar itina ile birle??tirilir. Art?±k koltuk d?¶??eme i?§in haz?±rd?±r.

Koltuk tak?±m?±n?±z?±n uzun s?¼re esnemeden, ??ekli bozulmadan ve hatta ayaklar?± veya kollar?± gibi baz?± ?¶nemli noktalar?±n k?±r?±lmadan uzun s?¼re kullan?±labilmesi i?§in? sa??lam bir iskeletinin olmas?± gerekir

?°skeletin sa??laml?±???± kullan?±lan a??ac?±n cinsine, par?§alar?±n birle??im y?¶ntemine ve kullan?±c?±n?±n kullan?±m ??ekline g?¶re de??i??mektedir.

Amac?±m?±z her ne sebeple olursa olsun zarar g?¶rm?¼?? koltuklar?±n?± ilk g?¼nk?¼ haline ?§evirip, sizlerde olan an?±lar?±n?±n devaml?±l?±???±n?± sa??lamakt?±r.

 • ?°skelet tamiri i?§in ?¶nce koltuklar?±n t?¼m d?¶??emeleri s?¶k?¼l?¼r.
 • S?¼ngerleri ve yaylar?±/yada lastik bantlar?± ?§?±kart?±l?±r.
 • Hasarl?± olan k?±s?±mlar ayn?± ??ekille bi?§imlendirilerek yeniden imal edilir.
 • Par?§alar birle??tirmeden ?¶nce ?¶zel mobilya tutkal?± s?¼r?¼l?¼r.
 • Par?§alar birle??tirilir ve mengene vas?±tas?± ile s?±k?±??t?±r?±larak kurumaya b?±rak?±l?±r.
 • Kuruma i??leminden sonra z?±mba yard?±m?± ile z?±mbalanarak sa??lamla??t?±r?±l?±r.
 • Test edilen iskelet art?±k eskiden oldu??u koltuk g?¶r?¼n?¼m?¼ne d?¶nd?¼r?¼lmek ?¼zere d?¶??eme k?±sm?±na g?¶nderilir.

Koltuk y?¼z de??i??imine ihtiyac?± olan bir koltu??un sadece y?¼z?¼n?¼n kuma???±n?±n de??i??mesi demek, sadece g?¶r?¼nt?¼s?¼n?¼n g?¼zelle??mesi anlam?±na gelmektedir. Oysa ki yap?±lmas?± gereken ise eskimi?? kuma?? s?¶k?¼ld?¼kten sonra, koltu??un iskeletinin, lastik kolonlar?±n?±n ve ard?±ndan s?¼ngerlerinin kontrol edilmesi gerekmektedir. Gerekli kontrollerin ve de??i??imlerin yap?±lmas?±n?±n ard?±ndan son olarak kuma?? ile kaplanmas?±d?±r. Bu ??ekilde yap?±lacak bir koltuk y?¼z de??i??imi ile koltu??unuz eski konforuna kavu??acakt?±r.

Koltuk tak?±m?±n?±z e??er ki cilal?± bir model ise lastik kolonu ? yenilenmeden ?¶nce koltu??un iskeleti sa??lamla??t?±r?±larak cilas?± yenilenmelidir. Uzun bir s?¼re kullan?±lan koltu??un do??al olarak iskeletinde de gev??emeler olacakt?±r be nedenle koltuk tamiri, koltuk d?¶??eme ve koltuk y?¼z de??i??imi yap?±l?±rken ilk yap?±lmas?± gereken kuma???±, s?¼ngeri ve lastik kolonlar?± s?¶k?¼ld?¼kten sonra iskeletinin desteklenerek sa??lamla??t?±r?±lmas?±d?±r. ?°skelet sa??lamla??t?±r?±ld?±ktan sonra cilal?± bir tak?±m ise yeni bir cila at?±lmas?±nda fayda olacakt?±r.

Koltuk tamirinin amac?± ?¶zelli??ini kaybeden koltu??u yenilemek oldu??u i?§in koltu??un rahat ve esnek olmas?± i?§in kaliteli s?¼nger ile kaplanmas?± gerekmektedir. S?¼nger kaplama i??leminden sonra be??endi??iniz kuma?? ile kaplama yani son a??amaya ge?§ilir. Koltuk d?¶??eme ve koltuk y?¼z de??i??im i??leminde koltu??un d?±?? g?¶r?¼n?¼m?¼n?¼n g?¼zel olmas?± i?§in kuma?? kesimi ve diki?? izleri ?§ok ?¶nemlidir.

Uzun ?¶m?¼rl?¼ bir oturma grubu i?§in zikzak yay sistemi ??artt?±r! Biz zikzak yay sistemine ?¶zel olarak uyarlanm?±?? olan plastik kelep?§eler ba??lant?±y?± sa??l?±yoruz.

Zikzak yaylar?±n bask?± sonucu oturmaya zarar vermemesi i?§in

Oturma fontu yakla???±k 1cm kal?±nl?±???±nda ve 100gr/m’ olan sert ke?§e ile desteklenir.

T?¼m y?¼zey beyazlan?±p tekrar kaplan?±r. Bu ??ekilde oturma grubunun i?§ aksam?±ndan do??abilecek seslerin ?§?±k?±?? yollar?±n?± tamamen kapatm?±?? oluruz.

Rahat bir oturu?? sa??lamak i?§in 32 dense gri s?¼nger ile yaylar?±n esneme kabiliyeti desteklenir.

D?¶??eme yap?±lmadan ?¶nce son a??ama olarak 90gr/m2 elyaf ile kaplan?±r. B?¶ylece s?¼rt?¼nme etkisi ?¶nlenmi?? olur.

Bu sayede koltu??a oturdu??unuzda ve s?±rt?±n?±z?± yaslad?±???±n?±zda daha konforlu bir oturma keyfi ya??ayabilirsiniz.

Oturma gruplar?±n?±n a???±rl?±???± ve hacmini g?¶z ?¶n?¼nde bulundurursak d?¼zg?¼n paket ve ambalajlama ne denli ?¶nemli oldu??unu anlar?±z! Bu y?¼zden, oturma gruplar?±n?± nakliye s?±ras?±nda en iyi ??ekilde koruyan bir paketleme y?¶ntemi geli??tirdik!

B?¶ylece nakliye ve daha sonra depolama s?±ras?±nda zarar g?¶rmesini engelliyoruz!

T?¼m koltuklar k?¶??e koruyucular?±, ?¶zel naylon, dalgal?± ka???±t ve haval?± p?±t p?±t naylon ile sar?±l?±r! Her par?§aya, modeli, sipari?? bilgileri, d?¶??enmi?? kuma???±?  ve sipari?? numaras?± ile ilgili ayr?±nt?±l?± bilgiler i?§eren bir etiket yap?±??t?±r?±l?±r.